Reklamace


Záruční doba

Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Vyřizování reklamací
V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím.

V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.


Omezení záručních podmínek
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou péčí a údržbou, přetěžováním kola, nebo akumulátoru, na poškození laku nebo korozi související s vnějšími vlivy prostředí, např. soli, štěrku, průmyslových zplodin atd., jakož i nepatřičným čištěním nevhodnými prostředky. Záruka na součástky, které podléhají zvýšenému opotřebení, je omezena jejich běžnou životností a po jejím překročení jsou tyto součástky ze záruky vyloučeny (např. akumulátory, žárovky, pojistky,lanka, řetězy, pneumatiky, brzdové čelisti/destičky, plastové díly apod.)

 Na akumulátor a nabíječku je poskytována záruční doba dle záruky na baterie (viz. článek o akumulátorech).

Náhrada za neoprávněnou reklamaci 
Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 250,- Kč + DPH za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 400,- Kč + DPH, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

Vyloučení ze záruky
Ze záruky jsou vyloučeny všechny náklady spojené s údržbou nebo záručními servisními prohlídkami. Vyloučeny jsou dále například:
• náklady na telekomunikace,
• ztráty na majetku, ztráty na obchodním majetku,
• náklady na dopravu nebo odtah nepojízdného vozidla,
• ztráty vzniklé opotřebením a/nebo snížením hodnoty vozidla.

Záruka prodávajícího pozbývá svou platnost, jestliže
• nebyl předložen záruční list nebo jestliže údaje v záručním listu neodpovídají skutečnosti,
• neuplatněním reklamačních nároků v řádné lhůtě,
• vozidlo bylo používáno pro účely, způsobem a v podmínkách pro vozidlo zcela nevhodných a nepatřičných,
• jestliže bylo vozidlo používáno pro komerční, sportovní nebo závodní účely,
• nebyla na vozidle prováděna pravidelná údržba,
• opravy, úpravy, prohlídky, jiné zásahy byly provedeny neodborným způsobem,
• k vozidlu byly přidány neoriginální díly nebo příslušenství,
• vozidlo bylo při svém provozu přetěžováno, případně bylo naň namontováno příslušenství, které způsobovalo nadměrné zatěžování, opotřebení nebo poškození některých dílů,
• byly používány nesprávné mazací a/nebo čistící prostředky,
• identifikační čísla na vozidle nebo jeho části /akumulátoru/, byla poškozena nebo změněna,
• vozidlo vykazuje poškození a závady způsobené nesprávným zacházením nebo havárií.
• V případě elektrokol nemůže být předmětem záručního plnění zničení elektroinstalace jako následek zaplavení elektroinstalace vodou, např. při průjezdu kalužemi, ponechání nebo jízda elektrokola v prudkém dešti nebo mytí proudem vody.


Uplatnění nároků ze záruky
Nárok ze záruky musí být uplatněn u prodejce bez zbytečného odkladu. Při uplatnění nároku musí se kupující prokázat řádným záručním listem, příp. dokladem o koupi. Rizika a náklady spojené s dopravou vozidla do záruční opravny a riziko dopravy zpět jeho majiteli, jdou k tíži kupujícího. Kupující je povinen přistavit vozidlo k opravě v dohodnutém termínu, dohodnutým způsobem a včas. Záruční opravna je povinna odstranit vadu v záruční době nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
Pokud zde, v těchto záručních podmínkách, není stanoveno jinak, řídí se tyto záruční podmínky ustanoveními občanského zákoníku.


Životnost baterie - Záruka
Životnost baterie se uvádí počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a dokazuje. Proto se také používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie, nikoli o její záruční dobu!
Co to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání reklamovat baterii, že vydrží pouze 30minut, tak s reklamací pravděpodobně neuspějete. Pokud vám ovšem baterie po roce užívání vyteče, nebo se projeví jiná vada způsobená vadou materiálu nebo provedením, bude reklamace uznána.